Declaration of Conformity

Nederlands

Verklaring van overeenstemming

Productgegevens
Voor het volgende
Product: radioapparatuur/dashcams
Model(len): DR900, DR750, DR590 serie

Verklaring en toepasselijke normen

Hierbij verklaart TJM Imports B.V., dat het type radioapparatuur /dashcam DR900, DR750, DR590 serie conform is met: Richtlijn EMC 2014/53/EU en de RoHS richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische en elektronische apparatuur door toepassing van EN 50581:2012 en IEC 62321-3-1:2013.

Bekijk de DOC van de DR900, DR750 en DR590 serie hieronder

DR900
DR750
DR590

Deutsch

Konformitätserklärung

Produktinformation
Für den folgenden
Produkt: Funkausrüstung
Typ: DR900, DR750, DR590 Serie

Erklärung und geltende Normen

Hiermit erklärt TJM Imports B.V., dass der Typ der Funkausrüstung DR900, DR750, DR590 serie konform ist mit: Richtlinie EMC 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronischen und elektronischen Geräten durch Anwendung von EN 50581: 2012 und IEC 62321-3-1: 2013.

Sehen Sie sich unten den DOC der Serien DR900, DR750 und DR590 an

DR900
DR750
DR590

Français

Déclaration de conformité

Information produit
Pour la suite
Produit: équipement radio
Type: DR900, DR750, DR590 séries

Déclaration et normes applicables

Par la présente, TJM Imports B.V. déclare que le type d’équipement radio DR900, DR750, DR590 serie est conforme: Directive EMC 2014/53/UE et la directive RoHS (2011/65/UE) sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques et électroniques en appliquant EN 50581: 2012 et CEI 62321-3-1: 2013.

Voir le DOC des séries DR900, DR750 et DR590 ci-dessous

DR900
DR750
DR590

English

Declaration of Conformity

Product information
For the following
Product: radio equipment
Type: DR900, DR750, DR590 series

Declaration and applicable standards

Hereby, TJM Imports B.V. declares that the type of radio equipment DR900, DR750, DR590 series conforms to: Directive EMC 2014/53/EU and the RoHS directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electronic and electronic equipment by applying EN 50581: 2012 and IEC 62321-3-1: 2013.

View the DOC of the DR900, DR750 and DR590 series below

DR900
DR750
DR590